Vedægter

Lejre Folkemosteri

Aggerupvej 4

Kisserup

4330 Hvalsø   tlf.46408367/20891512

lejrefolkemosteri@outlook.dk

Vedtægter

Vedtægter for Lejre Folkemosteri


§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er: Lejre Folkemosteri

Foreningens hjemsted er Lejre Kommune.

Foreningen er stiftet d. 2. august 2015.

§ 2. Foreningens formål og virke

Foreningens formål er at gøre det muligt i fællesskab med andre at presse sin egen most ud af årets usprøjtede

æble‐ og pæreoverskud og pasteurisere det, og dermed øge muligheden for at indgå i nyttige

arbejdsfællesskaber. Foreningen står som ejer af mosteriets udstyr og stiller det til rådighed for foreningens

medlemmer. Foreningen sørger for vedligeholdelse af mosteriets udstyr.

Foreningen vil lave fælles mostedage om efteråret og evt. andre arrangementer til glæde og gavn.

Foreningen bygger på frivillige, forpligtende fællesskaber.

§ 3. Medlemmer

Alle (privatpersoner, institutioner og foreninger) med tilknytning til Lejre kommune kan blive medlem af

foreningen. Medlemmer af foreningen betaler et årligt medlemskontingent.

Foreningens medlemmer kan bruge mosteriet efter de retningslinjer og til den pris som bestyrelsen

fastsætter.

§ 4. Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden årets udgang. Ved udmeldelse tilbagebetales ikke

overskydende kontingent for året.

§ 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når 10 %

af medlemmerne er til stede, dog mindst 5 medlemmer.

Der afholdes ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer en gang om året i marts måned.

Generalforsamlingen varsles en måned forinden med indkaldelse af forslag til dagsorden. Forslag til

dagsorden sendes til bestyrelsen inden 3 uger før den varslede generalforsamling. Dagsorden, inkl. forslag til

behandling udsendes 2 uger inden.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

0) Valg af dirigent og referent, samt konstatering af generalforsamlingens gyldighed og

beslutningsdygtighed

1) Fremlæggelse af årsberetning fra bestyrelsen

2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder kontingent

3) Behandling af forslag – herunder eventuelle vedtægtsændringer

4) Valg af bestyrelse og andre tillidsposter, herunder revisor.

5) Eventuelt (ingen beslutninger)

Bestyrelsen eller 10% af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel.

Beslutninger afgøres ved almindeligt flertal med én stemme per fremmødte medlem.

§ 6. Bestyrelsen

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse. Bestyrelsen består af 5‐7 medlemmer. Alle foreningens

medlemmer kan vælges til bestyrelsen dog skal der være mindst en person, der repræsenterer den matrikel

hvor mosteriet har til huse, såfremt det ønskes af de pågældende. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2‐års

perioder. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift, herunder drift af mosteriet. Bestyrelsen beslutter hvordan

brugen af mosteriet tilbydes medlemmerne, og hvem der får mulighed for at moste hvornår. Dumpedal

Æblelaug har fortrinsret til mosteriet på to mostedage årligt på samme vilkår som andre.

Bestyrelsen fastsætter prisen som brugerne betaler for at moste. Prisen skal dække materialer, drift og

vedligeholdelse forbundet med mosteriet.

Bestyrelsen fører referater fra bestyrelsesmøderne. Referaterne er åbne for foreningens medlemmer.

Foreningen tegnes af to af bestyrelsens medlemmer i forening – formand og kasserer.

Bestyrelsen kan udpege arbejdsgrupper, til at varetage opgaver der fremmer foreningens formål.

§ 7. Kontingent

Medlemmer af foreningen betaler et årligt medlemskontingent, der fastsættes ved hver generalforsamling.

§ 8. Økonomi

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Foreningens midler kan kun bruges i henhold til foreningens formål.

Større økonomiske beslutninger svarende til det samlede budget for året skal godkendes af

Generalforsamlingen.

Bestyrelsen har ansvaret for almindelig regnskabsførelse, herunder fyldestgørende dokumentation af alle

bevægelser og åben adgang til bilag for medlemmer.

Foreningen hæfter alene ved sin formue. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for

foreningens forpligtelser.

§ 9. Nedlæggelse af foreningen

Nedlæggelse af foreningen kræver enten enstemmighed, eller flertalsbeslutning blandt de fremmødte på to

på hinanden følgende generalforsamlinger.

Ved nedlæggelse af foreningen skal foreningens aktiver/midler gå til almennyttige formål.

Generalforsamlingen afgør hvorledes.

Vedtaget på foreningens Stiftende Generalforsamling d. 2. august 2015.

Valgt til bestyrelsen:

Mikael Agerlin Petersen, Inge Olsen, Ursula Höcky Radzioch, Erik Olsen, Ida Holm, Alison Michell, Ellen Trolle

Suppleant: Charlotte Riis


Velkommen