Referater fra generalforsamling

Generalforsamling i Lejre Folkemosteri 2023 torsdag d. 16. sept kl.15 Til stede: Alison, Jan Erik, Chris, Jeanni, Erik, Mikael, Ellen


Dagsordenen (ifølge vedtægter):

0) Valg af dirigent og referent, samt konstatering af generalforsamlingens gyldighed og

beslutningsdygtighed

1) Fremlæggelse af årsberetning fra bestyrelsen

2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder kontingent

3) Behandling af forslag – herunder eventuelle vedtægtsændringer

4) Valg af bestyrelse og andre tillidsposter, herunder revisor.

5) Eventuelt (ingen beslutninger)


Ad 0 Dirigent: Ellen Referent: Ellen Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.


Ad 1 Sidste år startede sæsonen med prøve-mostning og rengøring fredag d. 16. september og derefter blev der mostet 7-8 gange i oktober. Pavillonen er blevet repareret, så den kan bruges en sæson mere.


Ad 2 Regnskabet blev fremlagt. Foreningen har ca. 47000 kr. stående. Regnskabet er godkendt af revisor og blev godkendt.

Budget blev fremlagt. Der er luft til prisstigninger. Lagerbeholdning flasker: ca. 900 + kapsler. Efter 1. mosteweekend d. 1. okt. besluttes om vi skal bestille flere flasker. Flaskepris holdes indtil videre på 5 kr. Så priser er uændret. Kontingent er uændret i 2023. Budget godkendt.


Ad 3 Vi afprøver Chris og Jeannis højtryksrenser ved slutrengøring og indkøber evt. en, hvis det er godt.


Ad 4

Ellen og Inge blev genvalgt. Chris og Jeannie blev valgt ind i stedet for Ida (og Ulla) som ikke ønskede at fortsætte. Ellen og Alison sørger for gaver som tak for det store arbejde, de begge har lagt. Jan Erik blev genvalgt som revisor.


Ad 5 Belægning på Mikael og Ellens parkeringsplads er ikke renoveret . Vi beslutter ved næste generalforsamling om mosteriet kan betale noget af det. Vi vil holde en Æblefest næste år hvor mosteriet har 10 års jubilæum. Økonomi vurderes ved næste generalforsamling.Generalforsamling i Lejre Folkemosteri 2022:


Torsdag d. 18. aug. kl.17

Aggerupvej 4, 4330 Hvalsø

Dagsordenen (ifølge vedtægter):

0) Valg af dirigent og referent, samt konstatering af generalforsamlingens gyldighed og

beslutningsdygtighed

1) Fremlæggelse af årsberetning fra bestyrelsen

2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder kontingent

3) Behandling af forslag – herunder eventuelle vedtægtsændringer

4) Valg af bestyrelse og andre tillidsposter, herunder revisor.

5) Eventuelt (ingen beslutninger)


Mvh
Ellen Trolle
Lejre Folkemosteri

Forslag til dagsorden sendes til bestyrelsen inden d. 28 juli 2022Referat fra generalforsamling i Lejre Folkemosteri torsdag d. 18. aug. 2022 kl.17
Til stede: Ellen, Mikael, Alison, Inge, Erik, Ida

 

Dagsordenen (ifølge vedtægter):

0) Valg af dirigent og referent, samt konstatering af generalforsamlingens gyldighed og

beslutningsdygtighed

1) Fremlæggelse af årsberetning fra bestyrelsen

2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder kontingent

3) Behandling af forslag – herunder eventuelle vedtægtsændringer

4) Valg af bestyrelse og andre tillidsposter, herunder revisor.

5) Eventuelt (ingen beslutninger)

 

Ad 0
Dirigent: Ellen
Referent: Ida
Generalforsamlingen blev udskudt fra marts til august. Indkaldelsen er lagt rettidigt på hjemmesiden. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 

 

Ad 1
Sidste år startede sæsonen med prøvemostning og rengøring og derefter blev der mostet 7 gange.

 

Ad 2
Regnskabet blev fremlagt. Foreningen har ca 40000 kr stående. Regnskabet er godkendt af revisor og blev godkendt af generalforsamlingen.

Budget blev fremlagt. Der er luft til prisstigninger. Lagerbeholdning flasker: 875. Der bestilles foreløbig 1 palle flasker og 2 kasser låg. Når vi kender flaskeprisen fastlægges mostepris for 2022. Antal æbler der skal mostes er en usikkerhed, desuden er der stigende fragt- og elpriser. Jan Erik bedes om at se om der skal udskiftes noget på pressen. Evt tilkaldes en smed.
Kontingent er uændret i 2022. Budget godkendt.

 

Ad 3
Der var kun et forslag, og det var forslag til vedtægtsændring.
Forslag til vedtægtsændring til § 5.:

Nuværende ordlyd: Der afholdes ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer en gang om året i marts måned.
Ændres til: Der afholdes ordinær generalforsamling for foreningens medlemmer en gang om året inden sæsonen starter.
Forslaget blev vedtaget.

 

Ad 4

Alison, Mikael og Erik blev genvalgt.
Jan Erik blev genvalgt som revisor.

 

Ad 5
Det er OK, at pavillonen lånes ud. Ellen og Mikael bestyrer udlåning.

 

Ida 20.8.2022

Lejre Folkemosteri

Referat fra General forsamling 2019


Referat fra generalforsamling 17-03-2019

Lejre Folkemosteri, på Aggerupvej 1, Kisserup

Tilstede: Michael, Ellen, Ida, Inge, Ellen og Alison – Ulla er syg

 

Erik er valgt som dirigent, Alison er valgt som referent

 

0. Godkendt

 

1. Beretning - 

Ellens beretning og Mikaels skriv om gær i mosten

 

Alison ringer til Østergård

Vi fylder flaskerne mere op for at mindske luft i flaskerne og derved mulighed for gærsvampe

Vi ændrer termometeret, så det ikke slår fra.

Vi laver huskeliste.

Nogle af Dumpedals flasker er blevet væk. Det er folks eget ansvar at hente deres æblemost

Ekstra rengøring af anlægget

Ulla har spurgt firmaet om de vil fortælle hvordan man gør rent – men de har ikke svaret.

På grund af klage skal vi sørge for, at bilerne ikke parkere på vejen.

 

2. Fremlæggelse af regnskab og budget

Vi har 38,778 kr og næsten en palle flasker

Regnskabet er godkendt

 

3. Forslag

Et nyt tappeanlæg koster 8000 kr

20 presseplader koster ca. 6300 kr

Så det kan vi godt købe.

Vi beholder samme pris for kontingent

Vi beholder samme pris for mostning

2.90 kr for 3/4 flaske most med låge

7 kr med flaske

  

Lej en dampmaskine på prøve til forårs rengøring. Hvis det er en succes køber vi en.

Vi prøver også Alison og Jan Eriks trykspooler.

Mikael og Ellen kigger på vandaflednings situation.

 

4. Valg til Bestyrelsen

Inge, Ida, Ellen og revisor Jan Erik er genvalgt. Charlotte er genvalgt som suppleant.

 

Tak for i aften, Alison

Lejre Folkemosteri


Generalforsamling søndag d. 17. marts kl 17-18. hos Alison Aggerupvej nr 1.


Beretning for 2018

Vi har haft 9 mostedage + prøvemostning

Vi er 23 medlemmer i 2018/19

Mostesæsonen startede tidligt i år med prøvemostning d. 16. september, fordi vi havde fantastisk varmt og tørt vejr (vi fik i øvrigt slet ikke brugt teltene, fordi vejret var godt).

Desuden havde vi ekstra rengøring inden prøvemostningen.


Problemer med mug i flasker. Mikael har spurgt eksperter ved KU.

Ikke mug, men gær kræver at der er ilt, der diffunderer ind i flasken.

Ligner gær som findes på overfladen af æbler tre forskellige slags i 4 flasker

Lågene skal være tætte, strammer vi dem for lidt?

Undersøge m der har været flere problemer med lågene i år.

Fylde flaskerne mere

Opbevaringstemperatur betyder noget, nogle gærtyper vokser slet ikke under 5 grader

Kan flaskerne være slidt eller ujævne af skidt

Få lågene på hurtigst muligt og ligge ned med det samme

Tjekke at termometer måler rigtigt!

Højere temperatur 80 grader i koldt vejr.


Forbrændinger ved pasteuriseringsanlæg –vi har indkøbt nye handsker, og handsker skal hurtigt af hvis uheldet er ude

.

Vi skal stadig huske at gøre folk opmærksom på ikke at parkere på vejen, så vi er til gene for de øvrige beboere på vejen.


Ekstra rengøring af anlæg og lokaler skal gentages inden prøvemostning in 2019.

Kikkertundersøgelse gennemført af Ida og Mikael spiral i pasteuriseringsanlæg ok, men tappe anlæg var ikke pænt – værst var nede omkring xxx Vi kan skrive og spørge producent helt specifikt til rengøringen heraf.

Desuden beslutning om at købe ny tappeenhed, så vi kan skille den gamle ad og prøve hvordan vi kan rengøre det bedre.


Tak for et rigtig godt mosteårHurtigt Møde i Bestyrelsen

Konstituering: Kasserer: Erik, For-person: Ellen, Næstforperson: Alison

Inge fortæller, at vi har fået reservationer af mostedage: 2 dage Dumpedal, 1 dag hhv Gl Allerslev og fam Zwisler.

Indkøb: Mikael aftaler med Ulla

næste møde før sommerferien:

Mostedage på hjemmesiden og personer på hvilke dage, aftale rengøringsdag
Generalforsamling i Lejre Folkemosteri

REFERAT


Tirsdag d. 20.-3. 2018 kl. 19.30, Aggerupvej 4, 4330 Hvalsø OBS ændret til Aggerupvej 4


Dagsordenen (ifølge vedtægter):

0)Valg af dirigent og referent

Dirigent: Erik og Referent: Ellen

Generalforsamlingens gyldighed og beslutningsdygtighed blev konstateret

1)Fremlæggelse af årsberetning fra bestyrelsen

Ellen fremlagde beretning, se vedlagt.

2)Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder kontingent

Erik fremlagde regnskab –

kontingent:

enkeltmedlemmer (eller familier)r: 50,-

institutioner: 150,-

grupper: 300,-

- og budget er

Alt blev godkendt.

3) Behandling af forslag – herunder eventuelle vedtægtsændringer

Der er ingen indkomne forslag

4) Valg af bestyrelse og andre tillidsposter, herunder revisor.

Erik Olsen, Mikael Agerlin Petersen, Alison Michell og Ulla Hoekcy er på valg og genopstiller,

Så de blev valgt.

Revisor er Jan Erik Nielsen, genopstiller – og blev valgt

5) Eventuelt (ingen beslutninger)

Husk at instruere i hvordan flaskerne skal vaskesFormandens beretning Lejre Folkemosteri 2017

Mosteriet er blevet brugt i meget fint omfang  – men mindre end sidste år:

Sæsonstart: rengøring af mosteriet og prøvemostning

Mostedage 6 – første gang d. 7 okt og sidste gang d 29. okt.

Sæsonafslut: Bestyrelsen rengjorde mosteriet og gjorde status på møde i november med hyggelig sammenskudsmiddag, hvor vi bl.a. har opgjort, at det i år er minimalt, hvad der skal indkøbes.

Vi fik ikke brug for hjælpere fra Dumpedal Æblelaug ud over Liselotte og Gustav, som var her en gang.

Medlemmer: invitationer til 15 adresser ud over bestyrelsen,

Arrangementer

Beskæringskursus d. 18. marts 2017 i samarbejde med Dumpedal Æblelaug

– med underviser Charlotte Riis.

Udflugt til Nonnetit i august.

Vi overvejer at undersøge om der er opbakning til at lave en æbledag i 2019.

Stor TAK til den aktive bestyrelse og alle som har deltaget i mostningen.

Bestyrelsen:__

Alison Michell (næstformand)

Inge Olsen

Erik Olsen (kasserer)

Ida Holm

Mikael Agerlin Petersen

Ulla Hoekcy

Charlotte Riis (suppleant)

Ellen Trolle (formand)


HUSK

Arbejdsbeskrivelse opdateres – rengøring

Generalforsamling i Lejre Folkemosteri

 

Tirsdag d. 28.-3. 2017 kl. 19.30, Aggerupvej 1, 4330 Hvalsø

REFERAT

Dagsordenen (ifølge vedtægter)

0) Valg af dirigent og referent, samt konstatering af generalforsamlingens gyldighed og

Beslutningsdygtighed

Ida – dirigent og Ellen - referent, generalforsamlingen er indkaldt i overensstemmelse med vedtægter og beslutningsdygtig. Vi er 6 personer og 24 medlemmer derudover.

1) Fremlæggelse af årsberetning fra bestyrelsen

Ellen fremlagde beretningen. Den blev godkendt. Se vedhæftet.

2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder kontingent

Regnskab og budget vedlagt.

Kontingenter som i 2016.

7 kr. pr. flaske most ¾ l, justeres dog hvis flasker bliver dyrere. Hvis flasker genbruges 2,90 kr (2,3+0,6(låg)) pr. flaske.

3) Behandling af forslag – herunder eventuelle vedtægtsændringer

Indkøb af markise og eller pavillon

Godkendt indkøb af pavillon

4) Valg af bestyrelse og andre tillidsposter, herunder revisor.

På valg (og genopstiller gerne):

Ellen Trolle, Inge Olsen, Ida Holm Genvalgt

Charlotte Riis fortsætter som suppleant.

Revisor: Jan Erik Nielsen: Genvalgt

5) Eventuelt (ingen beslutninger)

Vi talte om muligheden for at bruge Vandværket i Kisserup, men Mosteriet vil overlade det til Kisserup Bylaug

Udflugt til Malergården og til Nonnetit


 

Generalforsamling d. 28. marts 2017

Årsberetning Lejre Folkemosteri 2016


Mosteriet er blevet brugt i meget fint omfang:

Mostedage: 10 dage – første gang var prøvemostning af sommeræbler i starten af september, Skov Hastrup bylaug kom 25. september og den sidste dag var i starten af november.

Medlemmer: invitationer til 29 adresser ud over bestyrelsen, heraf nogle stykker fra Dumpedal Æblelaug, 24 betalende medlemmer inkl støttemedlemmer. 4 grupper

Arbejdsbeskrivelse (Vejledning til os) blev færdiggjort efter prøvemostningen. Fotos blev tilføjet.


Reklame for mosteriet:

Mails til bylaug og grundejerforeninger

Lejre økologiske høstmarked, Plantemarked ved Tadre mølle

Podekursus blev afholdt 5. marts 2016 og beskæringskursus d. 18. marts 2017  i samarbejde med Dumpedal Æblelaug – med underviser Charlotte Riis.

Bestyrelsen gjorde status på mødet i november med hyggelig sammenskudsmiddag, hvor vi bl.a. har opgjort at der i år skal indkøbes forskellige ting til vedligeholdelse af udstyr.

Vi har fået ny bank og kontonr.

Flere fra Dumpedal Æblelaug vil gerne hjælpe til.

Fremtid:

Vi behøver ikke yderligere reklame end Lejre Høstmarked og mund til mund …

Stor TAK til den aktive bestyrelse og alle som har deltaget i mostningen.

Bestyrelsen:__

Alison Michell (næstformand)

Inge Olsen

Erik Olsen (kasserer)

Ida Holm

Mikael Agerlin Petersen

Ulla Hoekcy

Charlotte Riis (suppleant)

Ellen Trolle (formand)

HUSK

Støttemedlemmer skal ha’ mulighed for at betale

Arbejdsbeskrivelse opdateres